Oportunitatile pe care le ofera competentele educationale digitale

 26.09.2016

Tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC) constituie o prioritate majoră în ceea ce priveşte productivitatea, creşterea economică şi locurile de muncă. UE şi statele membre trebuie să profite rapid de oportunităţile oferite de TIC - care evoluează foarte repede - pentru a diminua deficitul de competenţe informatice şi a fi în măsură să realizeze o adevărată economie bazată pe cunoaştere.

Constatările Comisiei sunt următoarele:

 • competenţele informatice nu sunt cu adevărat privite ca o prioritate politică majoră;
 • nu există o strategie globală privind competenţele informatice la nivelul UE, în care reglementările încă diferă de la un stat la altul;
 • trebuie să se remedieze problema de imagine şi diminuarea numărului practicienilor cu nivel înalt de competenţe TIC, care creează un deficit de forţă de muncă în acest domeniu;
 • se creează lacune din ce în ce mai mari între cererea şi oferta de anumite competenţe informatice, în timp ce persistă lipsa alfabetizării digitale.

Prin urmare, Comisia insistă asupra necesităţii de a stabili un program de acţiune pe termen lung pentru competenţele informatice. Punerea în aplicare a acestor măsuri este responsabilitatea statelor membre, însă acestea trebuie să aibă o reală valoare adăugată la nivel european.

Comisia propune să sprijine iniţiativele prin definirea elementelor-cheie ale programului şi prin prezentarea liniilor de acţiune care vor fi realizate la nivel european.

Elementele-cheie ale programului sunt următoarele:

 • stabilirea unei cooperări pe termen lung între diferitele părţi implicate (autorităţi publice, sectorul privat, universităţi, asociaţii etc.);
 • investiţiile în resursele umane;
 • promovarea ştiinţelor, matematicii, competenţelor informatice şi TIC şi punerea în valoare a carierelor în acest domeniu, în special în rândul tinerilor şi al fetelor;
 • dezvoltarea cunoştinţelor informatice în special prin favorizarea categoriilor de populaţie cum sunt persoanele fără loc de muncă, persoanele în vârstă sau persoanele cu un nivel scăzut de educaţie, pentru a promova ocuparea profesională şi integrarea socială prin TIC;
 • facilitarea acumulării de competenţe informatice pe toată durata vieţii, în special prin actualizarea cunoştinţelor şi prin dezvoltarea e-learning-ului.

Linii de acţiune la nivel european

Comisia propune cinci linii de acţiune, ale căror activităţi trebuie să înceapă în 2007 şi să se finalizeze până în 2020. Punerea în aplicare a acestora va fi asigurată prin programe europene, cum ar fi Programul de acţiune în domeniul învăţării continue, al şaptelea Program-cadru de cercetare şi dezvoltare tehnologică (PC7), Programul pentru competitivitate şi inovaţie (CIP), precum şi fondurile structurale pentru promovarea ocupării forţei de muncă şi coeziunii regionale.

Aceste linii de acţiune includ:

 • promovarea cooperării pe termen lung şi monitorizarea progreselor realizate: Comisia va încuraja un dialog periodic între toate părţile implicate (statele membre, întreprinderi, asociaţii etc.). De asemenea, Comisia va publica un raport anual privind dobândirea competenţelor informatice;
 • dezvoltarea de acţiuni şi instrumente de sprijin. Este vorba în special de: sprijinirea creării unui cadru european privind competenţele informatice, promovarea pe mai departe a iniţiativei Europass, realizarea unui manual european cu privire la parteneriatul dintre mai multe părţi interesate, permiterea admiterii rapide în UE a practicienilor TIC din ţări terţe, încurajarea femeilor de a alege cariere în domeniul TIC (programul IT girls (EN)) şi promovarea formării profesionale online în domeniul agriculturii şi în mediul rural;
 • sensibilizarea publicului, în special prin promovarea schimbului de informaţii şi de bune practici între statele membre şi prin susţinerea campaniilor de sensibilizare şi de informare la nivel european şi naţional;
 • stimularea ocupării profesionale şi integrării sociale: în legătură cu iniţiativa privind e-incluziunea (EN), Comisia intenţionează să încurajeze iniţiativele şi parteneriatele între furnizorii de formare profesională şi beneficiari şi să analizeze oportunitatea finanţărilor publice şi private ale iniţiativelor mai multor părţi interesate;
 • promovarea unei mai bune şi mai largi utilizări a platformelor de e-learning: în 2014, Comisia a publicat un raport care conţine recomandări referitoare la iniţiative de e-learning precise. Comisia a promovat şi crearea de activităţi de formare online şi de mecanisme de schimb de resurse de formare profesională până în 2020. Comisia va sprijini şi stabilirea de reţele între centrele de formare profesională şi cele de cercetare, menite să asigure o mai bună înţelegere a nevoilor viitoare în domeniul competenţelor informatice.